Disclaimer

Bezoekers van deze site www.overlijdensrisicoverzekeren.nl kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties en uitkomsten van berekeningen gemaakt op of met behulp van berekenmodules op de website www.overlijdensrisicoverzekeren.nl.

Fonteijn en Jacobson BV aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op website gepubliceerde informatie of uitkomsten van berekeningen.

Niets van de op de website gepubliceerde gegevens/bestanden mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fonteijn en Jacobson BV.